Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Noon Tran & Hannah Mjølsnes: Road River Gust

September 18, 2016 - September 24, 2016

After driving for hundreds of miles,

past mountains, cliffs, boulders, and gravel

dust, you will find a field of white dunes surrounded by blue mountains.

Currents of wind move through this landscape, continuously shaping and rearranging it. When lakes and rivers dried out due to climate changes, the wind swept up the exposed bottom sediment of dry sand. The sand brushed against cliffs and rocks, before piling up at the foot of a mountain ridge that barricaded it from traveling further with the winds. For the past 2,500 years or more, fine grains of golden quartz and feldspar have accumulated into 600 feet tall dunes.

Your feet sink into the side of the dune and soften the sound of your steps, but as thousands of small rocks begin cascading down, you can hear them reverberating around you. You leave clear imprints in the surface but as you look back at your tracks they have already been smoothed over by the wind and are almost gone. The booming echoes fade back into complete silence.

Throughout our work with the site, a migration of materials occurs. Ceramic sculptures are taken to the site and field recordings are brought back. The materials break apart before coming together in a new form. The site is compressed by the act of recording it, and reassembled in the gallery. The recordings are altered through digital processes that mirror the natural process of erosion.

Audio recordings are adapted using granular synthesis: a method by which sounds are broken into tiny grains, smaller samples of sounds are then redistributed and reorganized to form other sounds.

The soundscape is a five-channel sound piece that is experienced differently according to your position in the space. Individual sound recordings from ceramic vessels set up an acousmonium of collected recordings.

The video component of the installation uses software that employs an optical flow algorithm to read the motion of the sand. This data is subsequently fed into a video feedback system that resynthesizes the footage.

ƨɘnƨloႱM ʜɒnnɒH bnɒ nɒɿT nooИ         ƚƨuᎮ bɒoЯ ɿɘviЯ

ƨɘlim ʇo ƨbɘɿbnuʜ ǫnilɘvɒɿƚ ɿɘƚʇA
ɒ bniʇ ɘw ,ƚƨub lɘvɒɿǫ bnɒ ,ƨɿɘbluod ,ƨʇʇilɔ ʜǫuoɿʜƚ
.ƨniɒƚnuom ɘuld yd bɘbnuoɿɿuƨ ƨɘnub ɘƚiʜw ʇo blɘiʇ

.ɘqɒɔƨbnɒl ɘʜƚ ƚuo ɘvɿɒɔ ƨƚnɘɿɿuɔ bniW
ɘʜƚ ƚuo bɘiɿb ɘǫnɒʜɔ ɘƚɒmilɔ nɘʜw ,ƚɒʜƚ wonʞ ɘW
ƨniɒɿǫ ɘniʇ ,ƨɿɒɘy 005,2 ɘdyɒm ɿoᖷ .ƨƚnɘmibɘƨ
moɿʇ bɘƚɒlumuɔɔɒ ɘvɒʜ ɿɒqƨblɘʇ bnɒ zƚɿɒup ʇo
.ƚɘɘʇ 006 ƨɒ llɒƚ ƨɒ,ƨɘnub ƚnɒiǫ mɿoʇ oƚ noiƨoɿɘ

,ƨɘnub ɘʜƚ ǫniʞlɒw ƚɿɒƚƨ ɘw ƨA
llɒmƨ ʇo ƨbnɒƨuoʜT .bnɒƨ ɘʜƚ oƚni ʞniƨ ƚɘɘʇ ɿuo
nɒɔ ɘW .ƨɘnub ɘʜƚ nwob ɘbɒɔƨɒɔ oƚ niǫɘd ƨɘnoƚƨ
llɒmƨ ɘʞil ƨu ʜƚɒɘnɘd ɘƚɒɿɘdɿɘvɘɿ ƨɘnoƚƨ ɘʜƚ ɿɒɘʜ
ɘɿuƨ ɘʞɒm ɘw oƧ .ʞɘɘƨ-bnɒ-ɘbiʜ ǫniyɒlq ƨlivɘb
,ǫnolɒ oǫ ɘw ƨɒ bnɒƨ ɘʜƚ ni ƨƚniɿqƚooʇ ɿuo ʞɿɒm
bɘqqoƚƨ ɘv’ɘw wonʞ ƨlivɘb yɘnoƚƨ ɘʜƚ oƨ ƚƨuႱ
.ǫniʜɔɿɒm ɘɿɒ ɘw ɘʞil ƨʞool ƚi ,ɿɒʇɒ moɿᖷ .yf
bɘʞool bɒʜ ɘw ʇi ,ƚɒʜƚ ƨi ƚɘy wonʞ ƚ’nob ɘw ƚɒʜW
.ƨʞɔɒɿƚ ɿuo ʇo ynɒ nɘɘƨ ɘvɒʜ ƚ’nbluow ɘw ,ʞɔɒd
ƨɘiɔnɘbnɘƚ ɔiƚƨilɒiɿɘqmi ɿuo ʇo ƨuoiɔƨnoƆ
ƨbniw ɘʜƚ ,ƨlivɘb yɘnoƚƨ ɘʜƚ moɿʇ qlɘʜ ɘlƚƚil ɒ ʜƚiw
ɿuo bɘwɘivɘɿ bɒʜ ɘw ʇI .ƨƚniɿqƚooʇ ɿuo ǫniʇluǫnɘ ɘɿɒ
⁏ƨqɘƚƨ ɿuo noiƚƨɘup oƚ bɘƚɿɒƚƨ ɘvɒʜ bluow ɘw ,liɒɿƚ
ɘno ɘʜƚ ƨuƨɿɘv ,ʞooƚ ɘw ƚʜǫuoʜƚ ɘw ʜƚɒq ɘʜƚ
bluow ɘw ƚʜǫuoʜƚ ɘw ɘno ɘʜƚ ɿo ,ʞooƚ yllɒɘɿ ɘw
,ɘɔɒq ɿuo ǫninoiƚƨɘup bɘƚɿɒƚƨ ɘvɒʜ bluow ɘW .ɘʞɒƚ
nɘvɘ ⁏ʜƨɘlʇ ɿuo ʇo yɔnɘɿɒqƨnɒɿƚ ɘʜƚ ,ƚʜǫiɘw ɿuo
,noiƚɒɔol ɿuo ƚnioqniq oT .ƨɘibod ɿuo ʇo yƚivɒɿǫ ɘʜƚ
ɘʜƚ ni ƨʞɿɒmbnɒl ɿoʇ bɘʞool ɘvɒʜ bluow ɘw
ǫniƨoqmoɔɘb ɘmoƨ ɿo ʜƨud yɿb ɒ ɿoʇ ɘdyɒm ,ƨɘnub
.ɘɔnɘƚƨixɘ ɿuo ƚɿoʇmoɔ oƚ ǫniʜƚynɒ ,ʜƨɒɿƚ

ƚnɘmɘlƚƚɘƨ ɒ ɘʞɒm oƚ ɘbiɔɘb ɘw bɒɘƚƨnI
bɘiʇƨiƚɒƧ .ɿɘʜƚɿuʇ nɘvɘ ɘƚiƨ ɘʜƚ ƚidɒʜni bnɒ
ɘƨoqoɿq ɘw ,ƨɘnub ɘʜƚ ʇo ǫniʞɿɒm ɿuo ʜƚiw
wɘn ƚɿoqmi bnɒ ɘƚiƨ ɘʜƚ moɿʇ ƨlɒiɿɘƚɒm ƚɿoqxɘ oƚ
ƨɘɿuƚqluɔƨ ɔimɒɿɘɔ ǫniǫniɿd ɘniǫɒmi ɘW .ƚi oƚ ƨɘno
ɿoʇ quɘʞɒm oƚ ǫniɿɘʇʇo nɒ :ɘǫnɒʜɔxɘ nɒ ƨ’ƚI .ɘɿɘʜƚ
,llɘw ,bnɒ ,ƨɘɿuƨɒɘɿƚ ɿiɘʜƚ ǫniƚool ,ƨɘnub ɘʜƚ ǫniziɘƨ
ɘɘɿǫɒ ƨu ʇo llɒ ƚoИ .ƨlivɘb yɘnoƚƨ ɘʜƚ ǫnidɿuƚƨib
ƨbniw ɘʜƚ bnɒ lliƚƨ bnɒƚƨ ƚ’nƨɘob ɘmiƚ ƚud ƨiʜƚ oƚ  .ƚoʜƨ ɒ ƚi ɘviǫ oƚ ɘbiɔɘb ɘw ,oƨ ⁏ɿɘǫnoɿƚƨ woɿǫ

.ƨɘqɒʜƨ wɘn ni ƨɘnub ɘʜƚ ɘǫnɒɿɿɒɘɿ ɘW
ɘƚiƨ ɘʜƚ ʇo ƨƚɘɿɔɘƨ ɘʜƚ ɿɘʜƚɒǫ ɘW
ɘǫɒnɒm ɘw ʇi ,ƚɒʜƚ bɘɔnivnoɔ ,ƨǫnibɿoɔɘɿ ʜǫuoɿʜƚ
ɘvɘiʜɔɒ bnɒ mɘƚƨyƨ oibuɒ ɘƚɒɿodɒlɘ nɒ ƚɔuɿƚƨnoɔ ɘW
,”ǫninɘƚƨil ɘɿuq oƚ bɘƚovɘb ɒiqoƚu wɘn“ ɿɘwɘn ɒ
’muinomƨuoɔɒ‘ ƨ’ɘlyɒᙠ yd bɘnoiƨivnɘ ƨɒ
ƨǫnibɿoɔɘɿ ɿɘʜƚɘǫoƚ ǫniɿd lliw ɘW .ƨbnuoƨ ʇo
ylƚnɘɿɘʇʇib bɿɒɘʜ ɘɿɒ ƚɒʜƚ ƨlɘƨƨɘv ɔimɒɿɘɔ moɿʇ
ɿɒlunɒɿǫ ǫniƨU .ɘɔɒqƨ ni noiƚɒɔol ɿuo oƚ ǫnibɿoɔɔɒ
,ƨniɒɿǫ yniƚ oƚni ƨbnuoƨ ƨʞɒɘɿd ƚɒʜƚ ,ƨiƨɘʜƚnyƨ
.bnuoƨ ʇo ƨɘlqmɒƨ ɿɘllɒmƨ ɘɿuǫiʇnoɔɘɿ lliw ɘw
.noiƚɒllɒƚƨni bnuoƨ ɿuo ɿoʇ ƨoɘbiv ɘƚɒɘɿɔ ɘW
ɘƨnɘƨ ƚɒʜƚ ƨmʜƚiɿoǫlɒ wolʇ lɒɔiƚqo ɘƨu ɘW
.ƨɘʞɒm ƚi ɘƨion ɘʜƚ bnɒ bnɒƨ ɘʜƚ ʇo noiƚom ɘʜƚ 

ʜǫuoɿʜƚ noiƨiv ɿuo ǫniɘɘƨ ɿɘƚʇA
,nɒlq bnɒɿǫ ɿuo oƚ ƨɘnub ɘʜƚ ǫniƚɔɘႱduƨ bnɒ
.ƨɘnub ɘʜƚ ʇo ƨɘiɿɘƚƨym ɘʜƚ bɘʞɔɒɿɔ ɘvɒʜ lliw ɘw 

oƚ ǫnivom ɘd bluow ɘw ƨA
ɘɔnɘƨƨɘ ɘʜƚ ɘɿoƚƨ bluow ɘw ,ƨɘɿuƚnɘvbɒ ƚxɘn ɿuo
ɘmoƨ ƚƨɒɘl ƚɒ ɿo( ɘɔɒqƨ yɿɘllɒǫ ɿuo ni ƨɘnub ɘʜƚ ʇo
ɘnoɘmoƨ liƚnu ,ɘmiƚ ɘmoƨ ɿoʇ )ƨlivɘb yɘnoƚƨ ƨƚi ʇo
mɿɘƚ-ǫnol ɒ bɘɘn ƚʜǫim ɘw ,ɿɘƚɒ⅃ .ƨniɒlqmoɔ
ǫnizɘɘupƨ ɿo ƚinu ɘǫɒɿoƚƨ ɒ ǫniƚnɘɿ ɘdyɒm ,nɒlq
.yɿoƚƨ ɿɘʜƚonɒ ƨi ƨiʜƚ ƚuᙠ .ƨɘxod bɿɒodbɿɒɔ ɘbiƨni ƚi

ƚɒʜW
ɘw ƨɒ ,ƚɒʜƚ ƨi ɿɘdmɘmɘɿ oƚ ǫniƨƨɘɿq ɘɿom ɘd ƚʜǫim
bnɒƨ ɘʜƚ ǫniʞɿɒm ,ƨɘnub ɘʜƚ ʜǫuoɿʜƚ ǫniʞlɒw ɘɿɒ
.ʞɔɒd bɘʞool ƚ’nɘvɒʜ lliƚƨ ɘw ,ƨƚniɿqƚooʇ ɿuo ʜƚiw
ƨƚɿoʇʇɘ ɿuo ƚɒʜƚ nwonʞ ɘvɒʜ bluow ɘw ,bɒʜ ɘw ʇI

.ɘɘɿʇ ƚɘƨ nɘɘd ǫnol ɘvɒʜ ƨɘnub ɘʜƚ :niɒv ni ɘɿɒ

 

Noon Tran and Hannah Mjolsnes

Contributors: Daniel Hynds, Michael Leisz, Chenhui Mao, Sara Gomez
Opening Sunday, September 18th 7 – 9pm performance at 8:30pm
Gallery hours everyday: 2 – 8pm

Details

Start:
September 18, 2016
End:
September 24, 2016
Event Category:

Venue

Human Resources LA
410 Cottage Home
Los Angeles, CA 90012